Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens ik verzamel, hoe ik met deze gegevens omga en hoe je jouw gegevens kunt aanpassen of verwijderen. Ik hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Als je na het lezen van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met me op via info@janinevanderaadt.nl.

Voor de leesbaarheid van deze verklaring wordt de ik-vorm gebruikt. Waar ‘ik’ en ‘mijn’ staat, wordt mijn bedrijf Mundus est liber bedoelt.

Wie ben ik?

Schrijfcoach Janine van de Raadt
Bedrijfsnaam KvK: Mundus est liber
www.mundusestliber.nl
info@janinevanderaadt.nl

KvK: 59017414
BTW-nr: NLNL194621832B01

Wil je me iets vragen of verzoeken?

Doe dit dan via mijn e-mailadres: info@janinevanderaadt.nl.

Samenvatting

Ik houd me in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
– uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
– verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– vraag om jouw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
– passende technische en/of organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte ben van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hier op wil wijzen en deze respecteer.

Welke gegevens verwerk ik?

Ik kan mogelijk de volgende persoonsgegevens van je  verwerken: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, pseudoniem, boektitels, factuurnummers.

Ik verwerk ook overige persoonsgegevens die je actief aan mij verstrekt, bijvoorbeeld per e-mail, telefonisch of in een gesprek (notities rondom onze gesprekken).

Ik heb deze gegevens van jou gekregen, al dan niet door er om te vragen. Ik kan de gegevens ook uit openbare bronnen hebben, zoals social media (bijvoorbeeld als je een bericht achterlaat op mijn Facebookpagina).

Waarvoor verwerk ik persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door mij verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Het aangaan van overeenkomsten (inclusief het offreren en factureren; bij betaling zie ik bovendien van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is)
– Het versturen van nieuwsbrieven of challenges waar jij jezelf voor hebt ingeschreven of omdat je klant van me bent.
– Het versturen van (informatie over) overeengekomen producten of diensten
– Het leveren van producten of diensten
– Contact met jou en het onderhouden van onze relatie

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maak ik gebruik van een derde partij voor het beheer van mijn website.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder verstrek ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben ik verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Ik verstrek bij hoge uitzondering persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Het betreft dan online diensten zoals Mailchimp, welke voldoen aan de gestelde eisen binnen de AVG.

Ik verkoop je persoonsgegevens nooit aan derden.

Cookies

Op mijn website wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Deze zijn nodig om de website te laten functioneren. Je ontvangt op mijn website geen cookiemelding of -acceptatie mogelijkheid, omdat dit niet nodig is voor deze functionele cookies. Ik streef ernaar zo weinig mogelijk cookies te plaatsen.

Op pagina’s van mijn website waar een video is opgenomen, zijn cookies te vinden van derde partijen. Helaas kan ik dit niet voorkomen. Hier vraag ik dan ook uitdrukkelijk toestemming voor op de bewuste pagina’s. Zonder toestemming kunnen de video’s helaas niet afgespeeld worden. Met derden die cookies plaatsen heb ik afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch heb ik geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Minderjarigen

Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over mensen jonger dan 16 jaar. Ik kan echter niet controleren of een websitebezoeker minimaal 16 jaar is. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming van ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via info@janinevanderaadt.nl. Ik zal de gegevens dan verwijderen

Bewaartermijn

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Na inschrijving voor mijn nieuwsbrief of challenge, bewaar ik jouw naam, e-mailadres, notities rondom onze contacten en andere verstrekte gegevens zolang als je  bent ingeschreven. Uitschrijving is ten alle tijde mogelijk, en wordt bij elke e-mail duidelijk gemaakt. Bij uitschrijving worden je gegevens op inactief gezet door mijn e-mailsysteem. Deze gegevens verwijder ik uiterlijk binnen een jaar na uitschrijving.

Na afname van een product of dienst, bewaar ik jouw naam, e-mailadres, postcode, plaats, land, telefoonnummer, e-mailadres, offertes, factuurnummers, betaalgegevens, notities rondom onze contacten en andere verstrekte gegevens maximaal 10 jaar na einde boekjaar van laatst verstuurde factuur.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik de volgende maatregelen genomen;
– persoonsgegevens zijn opgeslagen achter een wachtwoord
– de website loopt over een beveiligde https:// verbinding

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, verbetering of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van jou heb. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door een van mijn verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Ik kan logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Wijzigingen kun je doorgeven per e-mail via info@janinevanderaadt.nl.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vraag ik je hierover met mij contact op te nemen (info@janinevanderaadt.nl). Kom je er niet met mij uit? Dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als je naar aanleiding van mijn privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met me op via info@janinevanderaadt.nl.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Ik behoud mij het recht om deze privacyverklaring te wijzigen, bijvoorbeeld bij wetswijzigingen en bij veranderingen in mijn onderneming. Ik zal een wijziging zo snel mogelijk bekend maken via mijn nieuwsbrief.

Als je wilt schrijven met plezier!